Haberler

Bahçelievler Belediyesi 68 personel alacak: Düz memur, mühendis ve zabıta memuru alımı 2023

  • 13 Ocak 2023
  • Bahçelievler Belediyesi 68 personel alacak: Düz memur, mühendis ve zabıta memuru alımı 2023 için yorumlar kapalı
  • 182 kez görüntülendi.
Bahçelievler Belediyesi 68 personel alacak: Düz memur, mühendis ve zabıta memuru alımı 2023

Bahçelievler Belediyesi memur alımı duyurusu geldi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada memur, mühendis ve zabıta kadrolarında istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu belediye memur alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Bahçelievler Belediye Başkanlığı memur alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlara şu şekilde yer verildi:

1.    Türk vatandaşı olmak.
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3.    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6.    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR VE ALIM YAPILAN KADROLARIN DETAYLARI

1.    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2.    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3.    Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
4.    Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
5.    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (A) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

 

 

 

 

İlana başvurular 23-27 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1.    Belediyemizce T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.
2.    Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
3.    Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, başvuruların değerlendirilmesini müteakip 13.02.2023 tarihinde Belediyemizin www.bahcelievler.bel.tr resmi internet sayfasında ilan edilecektir.
4.    Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgelerine www.bahcelievler.bel.tr resmi internet adresinden erişebilecektir. Ayrıca Sınav Giriş Belgeleri, sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5.    Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
6.    Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
7.    Sınava çağrılan adaylar, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
8.    Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav; 21.02.2023 tarihinde Saat:11.00’de başlamak üzere, “Bahçelievler Belediyesi Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi Kütüphanesi, Siyavuşpaşa Mah. Çavuşpaşa Cad. Oğuzhan Sok. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL” adresinde sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde de sınava devam edilecektir.
Diğer Memur alımı için sözlü sınav; 28.02.2023 tarihinde Saat:11.00’de başlamak üzere, “Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL” adresinde sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde de sınava devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.

Sınav Konuları:
Sözlü sınav;

●    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
●    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
●    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
●    Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
●    Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında yirmi beşer (25) puan olmak üzere toplamda 100 puan,
Uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın  % 50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (www.bahcelievler.bel.tr) ilan edilecektir.

 

 

 

 

Diğer Memur kadroları sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında on beşer (15) puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz (www.bahcelievler.bel.tr) internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

    Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.