Haberler

BDDK 165 Memur Alımı Başvurusu Başladı! Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Şartları

  • 08 Aralık 2022
  • BDDK 165 Memur Alımı Başvurusu Başladı! Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Şartları için yorumlar kapalı
  • 1.676 kez görüntülendi.
BDDK 165 Memur Alımı Başvurusu Başladı! Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Şartları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu farklı kadrolarda memur alımı başvurusu başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere KPSS puanı ile memur alımı yapıyor. Kontenjan dağılımı ve başvuru şartları haberimizde.

BDDK 165 MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

-50 Kişi Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı,
-50 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bankacılık Alanı ),
-5  Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Hukuk  Alanı ),
-10 BDDK Uzman Yardımcısı,
-20 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim 1 Alanı)
-10 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bilişim 2 Alanı)
-10 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bilişim 3 Alanı)
-10 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bilişim 4 Alanı)

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesinde yer alan “Bu Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir
bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak. 

EĞİTİM ŞARTI

50 Kişi Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı İçin;

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; Hukuk, Siyasal bilgiler, İktisadi ve idari bilimler, İktisat, İşletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, istatistik ve bilgisayar, matematik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

50 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bankacılık Alanı ) İçin;

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; Hukuk, Siyasal bilgiler, İktisadi ve idari bilimler, İktisat, İşletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

5  Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Hukuk  Alanı ) İçin;

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; Hukuk bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

10 BDDK Uzman Yardımcısı İçin;

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; Hukuk, Siyasal bilgiler, İktisadi ve idari bilimler, İktisat, İşletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.
20 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim 1 Alanı) İçin;

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

10 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bilişim 2 Alanı) İçin;

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

10 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bilişim 3 Alanı) İçin;

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; Endüstri Mühendisliği, veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak

10 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bilişim 4 Alanı) İçin;

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; Matematik Mühendisliği, – Fizik – Matematik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar, veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

BDDK 165 MEMUR ALIMI KPSS ŞARTI

BAŞVURULAR BAŞLADI

BDDK Memur alımı başvuruları 3 Aralık itibariyle başladı. Başvurular en geç 13 Aralık tarihine kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak.