Haberler

Danıştay 67 personel alımı yapacak: Zabıt katibi, mübaşir, temizlik personeli, şoför, aşçı alımı 2022

  • 24 Aralık 2022
  • Danıştay 67 personel alımı yapacak: Zabıt katibi, mübaşir, temizlik personeli, şoför, aşçı alımı 2022 için yorumlar kapalı
  • 268 kez görüntülendi.
Danıştay 67 personel alımı yapacak: Zabıt katibi, mübaşir, temizlik personeli, şoför, aşçı alımı 2022

Danıştay 67 personel alımı yapacak.

Danıştay Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Danıştay bünyesinde istihdam etmek üzere 67 sözleşmeli personel alınacağına yer verildi.

“Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575
sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
hükümleri uyarınca, 2022 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından
gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınavı sonucuna göre Sözleşmeli Personel pozisyonunda 1
(bir) Programcı, 1 (bir) Mübaşir, 20 (yirmi) Zabıt Katibi ve 45 (kırk beş) Destek Personeli (Aşçı, Garson, Şoför ve
Temizlik Hizmetlisi) alınacaktır. ” ifadeleri ile yayımlanan duyuruda kadro dağılımı ve özel şartlara şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci
fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen
sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son
günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.
3) 2022-KPSS lisans ve 2022-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3,
önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı,
Mübaşir için en az 70 puan, Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Garson, Temizlik Hizmetlisi) için en az 60 puan almış
olmak.
4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup,
sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir.

ÖZEL ŞARTLAR

Zabıt Kâtibi başvuru özel şartları
a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet
bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak veya diğer lise ve dengi okulların ticaret
veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo
veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da
bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu
hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)
c) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına
ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime
yazabilmek.

Mübaşir başvuru özel şartları
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Programcı başvuru özel şartları
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde
mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan bilgisayar Programcısı sertifikası
veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı
Sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olup Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim
kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası sahibi olmak. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar
programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan
bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.)
c) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama dillerinden herhangi birini
bilmek.
d) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil
yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
(Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru
tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
e) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava
girmeyenlerin yabancı dil düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

Destek Personeli başvuru özel şartları
a) Temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Şoför olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) (D) veya (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine
karşılık gelen (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar da başvurabilir.)

c) Garson olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel
işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve
dengi okullardan mezun olup, garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık
veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson
bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim
ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz
etmeleri zorunludur.)

d) Aşçı olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer
resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
c) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim
ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta
hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI * KPSS’SİZ

KPSS’siz güvenlik alımı için ayrı bir ilan geldi

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan metninde başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum olmamak.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) Herhangi bir sebeple kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip
olmak.
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
10) İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

KPSS’SİZ KURA İLE

Söz konusu personel alımında adaylardan KPSS şartı istenmediği, başvuruların İŞKUR üzerinden 26 Aralık tarihinde başlayıp 30 Aralık tarihinde sona ereceği

KADRO DAĞILIMI VE KADROYA İLİŞKİN İSTENEN KPSS PUANI VE MEZUNİYET

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İlana başvurular 26 Aralık 2022 Pazartesi günü internet üzerinden başlayacak.

<a style=”color: #ff00ff;” href=”https://www.finans7.com/documents/newsDocument?fileName=dan%C4%B1%C5%9Ftay%20personel%20al%C4%B1m%C4%B1.pdf”>TIKLAYINIZ</a>