Haberler

Danıştay KPSS’siz kura ile güvenlik görevlisi alımı yapacak

  • 24 Aralık 2022
  • Danıştay KPSS’siz kura ile güvenlik görevlisi alımı yapacak için yorumlar kapalı
  • 169 kez görüntülendi.
Danıştay KPSS’siz kura ile güvenlik görevlisi alımı yapacak

Danıştay KPSS’siz güvenlik görevlisi alacak. İşte işçi personel alımı detayları.

Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda KPSS şartı olmadan güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan metninde başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum olmamak.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) Herhangi bir sebeple kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip
olmak.
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
10) İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

KPSS’SİZ KURA İLE

Söz konusu personel alımında adaylardan KPSS şartı istenmediği, başvuruların İŞKUR üzerinden 26 Aralık tarihinde başlayıp 30 Aralık tarihinde sona ereceği, alınacak adayların kura ile belirleneceği bildirildi.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1) Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.danistay.gov.tr adresinde
duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmaz.
2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 05/01/2023 tarihinde saat
10.00’da Danıştay Başkanlığı Konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
3) 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı
sayıda yedek aday belirlenecektir.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1) Kura sonucunda belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Kurumumuza teslim
edeceklerdir. Öte yandan, ilanda belirtilen boy ve kilo durumunu gösteren belgenin sağlık kuruluşlarından temin
edilerek ibraz edilmesi gerekmektedir.
2) Belge teslim tarihi ve yeri www.danistay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
3) Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer
alan diğer adaylar dahil edilecektir.

SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Kura sonucunda belirlenen adaylardan; Kamu Kurum ve Kuruluşların İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları
tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde
ilan edilecektir.
3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır