Haberler

İçişleri Bakanlığı 70 KPSS ile personel alımı yapacak 14 Aralık 2022

  • 18 Aralık 2022
  • İçişleri Bakanlığı 70 KPSS ile personel alımı yapacak 14 Aralık 2022 için yorumlar kapalı
  • 350 kez görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı 70 KPSS ile personel alımı yapacak 14 Aralık 2022

işleri Bakanlığı 50 memur alacak.

İçişleri Bakanlığı resmi bir internet adresi üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Genel İdare Hizmetleri Sınıfında , İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere 50 memur alımı yapılacağına yer verildi.

70 KPSS ile yapılacak kamu personeli alımında başvuru bilgileri finans7.com’da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

4- Görev yapılmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuş olmak,

5- Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(23)” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır)

BAŞVURU TARİHLERİ

İlana başvurular 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında internet üzerinden, “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” adresinden alınacak.

Başvuruya ilişkin diğer bilgilere şu şekilde yer verildi:

ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini(4 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun
kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, giriş(sözlü) sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, giriş(sözlü) sınava
katılım durum bilgisini, giriş(sözlü) sınav puanını, asıl/ yedek sonuç bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri
Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki
“Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir
yazılı bildirim yapılmayacaktır.
“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan
uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle
oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin
“Duyurular” kısmında adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınavın yapıldığı dönem itibarıyla geçerliliği bulunan KPSSP(23) puan türü ve sıralamasına göre
ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren ve komisyonca yapılan değerlendirme
sonucunda başvuruları kabul edilen adaylar, giriş(sözlü) sınava alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana
sahip olan adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı
kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş
pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen
adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını
kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve
Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler,
giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar
giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması
yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

İTİRAZ
KPSSP(23) başarı puan sıralamasına göre belirlenen değerlendirme sonuçlarına itirazlar; “İçişleri
Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki
“Başvurularım” sekmesinden ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adayların
erişimine açıldığı tarihten itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili
Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
Giriş(sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç iş günü içinde
hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan
hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar
değerlendirilecek olup, belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına
iletilen itirazlar dilekçeleri ise işleme alınmayacaktır.

GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
KPSSP(23) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla dört
katı arasına belirlenen ve başvuruları komisyonca kabul edilen adaylar, KPSS puan sıralamasına göre
giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50)
puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil
kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
(10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan
üzerinden değerlendirilecektir.
F) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş(sözlü) sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar başarılı
sayılır. Giriş(sözlü) sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların
giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen giriş(sözlü) sınav puanı adayın başarı
puanını oluşturur. Giriş(sözlü) puanları aynı olan adayların olması durumunda, yabancı dil puanı en yüksek
olan adaya öncelik verilecektir.
Giriş(sözlü) sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmamaktadır.
Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday
sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
Giriş(sözlü) sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca
belirlenecek tarihte e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.

ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER
Giriş(sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar;
1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı
örneği),
2- Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını
tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil
Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım”
sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.)
3-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet
adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” linkinden temin edilip, doldurulacak ve imzalanacak “Mal
Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet Memurluğuna İlk Defa veya
Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından
vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.