Haberler

MSB Kadın Erkek Astsubay Alımı İlanı Yayınlandı (TSK Muvazzaf Astsubaylık Başvuru Linki Personeltemin Şartları, KPSS Yaş ve Ekranı 2022)

  • 23 Kasım 2022
  • MSB Kadın Erkek Astsubay Alımı İlanı Yayınlandı (TSK Muvazzaf Astsubaylık Başvuru Linki Personeltemin Şartları, KPSS Yaş ve Ekranı 2022) için yorumlar kapalı
  • 1.422 kez görüntülendi.
MSB Kadın Erkek Astsubay Alımı İlanı Yayınlandı (TSK Muvazzaf Astsubaylık Başvuru Linki Personeltemin Şartları, KPSS Yaş ve Ekranı 2022)

Son dakika: MSB kadın erkek astsubay alımı ilanı yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı 2022 yılı astsubay alımı ilanı yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında kılavuza yer verilirken başvuru ekranının açıldığına yer verildi.

MSB resmi sayfasından konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında , “Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz” denildi.

ALIM YAPILACAK KUVVET KOMUTANLIKLARI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 1416 Astsubay alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 99 Astsubay alımı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 355 Astsaubay alımı

ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci
maddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı maddesi ile Fakülte ve
Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen
Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri
taşımaktır. Bunlar:
(I) Türk vatandaşı olmak.
(II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer
okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim
dışına çıkartma cezası almamış olmak.
(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.
(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece
feshedilmemiş olmak.
(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle
çıkarılmamış olmak.
(VII)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına
girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
(VIII)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka
karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek
amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,
banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya
uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma
suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya
bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam
etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
(IX) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

(X) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin
şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.
(XI)Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında
çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.
(XII)Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.
(XIII)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.
(XIV) 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk
Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği’ne göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı
sağlık raporu almak.
(XV)Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve
mülakat sınavında başarılı olmak.
(XVI)Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda
yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.
(XVII)Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
(XVIII) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi
görmemiş veya görmüyor olmak.
(XIX)Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı
ya da bunlarla irtibatı olmamak.
(XX)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
(XXI)Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden
müspet belge almak.
(XXII)Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.
(XXIII)Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları
anlaşılanların adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa askerî öğrencilikleri sona erdirilir.
(b) 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin
Yönetmeliği ile Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte
ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikteki diğer şartlara sahip
olmak.
(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Önceki seçim aşamaları ve Fiziki Yeterlilik Testinden başarılı olan adaylar,
15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde”
belirtilen ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili
Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;
(İ) Muharip Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,
(İİ) Yardımcı Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,
kararlı sağlık raporu talep edilecektir

KPSS ŞARTI

(1) 01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak
1997 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisans (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil) düzeyinde mezunlar için 27 yaşından
büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate
alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul
edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak
kabul edilmeyecektir.)
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO
(1-3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)
onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “Eğitim
Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan
penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri
kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’
butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu
belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar
veya 2021 ve 2022 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış
olanların en yüksek KPSS P3 puanı dikkate alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları
astsubay temininde geçerli olmayacak, 2020 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)
(5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu
adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar
değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim
aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda
ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.
(6) Tablo-3’deki Uçak Bakım ve Hava Savunma sınıflarına müracaat edecek
adaylardan KPSS P93 veya KPSS P3’den en az 60 alanlar arasından, öncelikli olarak ÖSYM
tarafından son iki yıl içerisinde (2021-2022) yapılan İngilizce yabancı dil sınavından [(YDS/EYDS) (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna
denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu
belgesini sınav bilgileri sekmesinden “Sınav Bilgisi Ekle” butonuna tıklayarak, eşdeğerlilik
notunu sisteme girecek ve “Dosya Yükleme Butonundan” sınav sonuç belgesini sisteme
yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların sınav notu geçerli kabul
edilmeyecektir.] en az 40 puanı olanlardan KPSS P3/P93 puanı yüksek olandan başlamak üzere
kontenjanın 10 katı olarak belirlenen adaylar çağrı listesine dahil edilecek, yabancı dil notu olan
yeterli aday olmaması durumunda eksik kalan çağrı kontenjanı, yabancı dil notu olmayan ve en
yüksek KPSS P3/P93 puanı bulunan adaylardan başlayarak tamamlanacak, bu aşamada geçerli
yabancı dil notu olmayan adaylar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) uyarınca asgari
A2 (Pre-Intermediate) seviyesinde İngilizce yazılı sınava tabi tutulacak, bu sınavdan 40 ve üzeri
puan alan adaylar diğer seçim aşamalarına devam edecek, yazılı sınavdan taban puanı alamayan
adayların bu iki sınıf tercihleri geçersiz sayılacaktır.
(7) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine
getirmemiş olanlar,
(8) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,
(9) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (ancak hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),
(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler başvurabilecektir.

Mezuniyet şartı ve tablosu:

MSB astsubay alımı başvuru 2022 tsk muvazzaf astsubaylık

BAŞVURU EKRANI

Personel alımı başvuru ekranı açıldı. Astsubay alımı başvurusu aşağıdaki linkten yapılacak.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ