Haberler

Tapu Dairelerine Güvenlik Görevlisi Alınacak: İşte Tapu ve Kadastro Başvuru 2022

  • 18 Aralık 2022
  • Tapu Dairelerine Güvenlik Görevlisi Alınacak: İşte Tapu ve Kadastro Başvuru 2022 için yorumlar kapalı
  • 488 kez görüntülendi.
Tapu Dairelerine Güvenlik Görevlisi Alınacak: İşte Tapu ve Kadastro Başvuru 2022

apu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 güvenlik görevlisi alımı yapacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada en az lise mezunu adaylar arasından koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı görüldü. Az önce yayınlanan duyurunun detaylarına baktığımızda başvuruların 26 Aralık tarihinde başlayacağına yer verilirken müracaatların internet üzerinden alınacağı görüldü.

BAŞVURU ŞARTLARI

Tapu’ya yapılan personel alımında başvuru genel şartları:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli
olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

Özel Şartlar ise şu şekilde:

a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
b) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.
c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvurusu kesinlikle geçersiz sayılacaktır.)
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak.
Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir.
Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, (e), (f), (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir

BAŞVURU

 

lana başvurular 26 Aralık’ta başlayacak

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en
yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen birimlerin
karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi
yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda
puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde
diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
GENEL HÜKÜMLER
Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek adaylardan puan
sıralamasına göre atama yapılacaktır.